Etiske retningslinjer

Disse etiske retningslinjer beskriver generelt de etiske prinsippene som Incus Investor skal styre virksomheten etter, måten samarbeidspartnere skal behandles på og den atferden som forventes av medarbeidere, samarbeidspartnere (inkl. agenter og innleid personell) og levererandører.

De etiske retningslinjene skal gi støtte til selskapene der Incus Investor ASA har en vesentlig eierandel og medarbeiderne, samarbeidspartnere og leverandører i utførelsen av oppgaver og i beslutninger, og sikre at aktiviteter utføres på en etisk forsvarlig måte og i tråd med de standarder Incus Investor setter.

Omfang

Disse retningslinjene er generelle bestemmelser som gjelder alle ansatte i Incus Investor ASA og i de selskap Incus Investor ASA direkte eller indirekte eier med 50% eller mer. 

Incus Investors virksomhet skal oppfylle de samme etiske krav uansett hvor i verden den utøves. Ansatte må samtidig sørge for at virksomheten opererer i samsvar med gjeldende lover og forskrifter på de stedene en er representert.

Ved tvil om en bestemt aktivitet er lovlig eller etisk forsvarlig skal det på forhånd rådføres med nærmeste overordnede eller Veileder i porteføljeselskapet eller Incus Investor ASA.

Det er utarbeidet «Utvidede retningslinjer for å unngå korrupsjon og håndtere korrupsjonsrisiko» - disse er en del av de etiske retningslinjene og beskriver i mer detalj utfordringer mht korrupsjon.

Ansvar

Daglig leder i Incus Investor er ansvarlig for at de etiske retningslinjene blir utarbeidet, implementert og etterfulgt i Incus Investor ASA.

Daglig leder i porteføljeselskap har ansvar for at de etiske retningslinjene blir implementert og etterfulgt i porteføljeselskapet og datterselskap.

Alle ledere har ansvar for at alle ansatte gjør seg kjent med retningslinjene, samt arbeide for og å kontrollere at de etterleves.

Alle ansatte skal til enhver tid vurdere sine handlinger ift reglene. Oppstår det tvil må den ansatte avstå fra handlingen eller ta forholdet opp med nærmeste overordnede eller Veileder. Kontaktinformasjon til Veileder i Incus Investor ASA og porteføljeselskapene finnes på www.incusinvestor.com.

Alle ansatte har et selvstendig ansvar for å ta opp forhold som en får kjennskap til på arbeidsplassen, som ikke er i samsvar med disse etiske retningslinjene.

Brudd på disse retningslinjene vil ikke bli akseptert, og kan føre til interne reaksjoner, oppsigelse eller rettslige skritt.

Varsling om etiske forhold

Incus forventer at alle ansatte aktivt støtter opp om selskapets etiske retningslinjer overfor kollegaer, samarbeidspartnere, leverandører og samfunnet for øvrig.

Det forventes at brudd på etiske retningslinjer varsles, slik det også skal gjøres ved brudd på straffebestemmelser, andre lovbestemte påbud eller forbud, eller andre fastsatte instrukser eller retningslinjer.

Som hovedregel skal slike forhold tas opp med overordnet. Hvis dette ikke er hensiktsmessig, skal en henvende seg til andre overordnede eller Veileder.

Det vil bli oppfattet som brudd på disse etiske retningslinjer å diskriminere eller trakassere noen for å ha tatt opp etiske forhold med overordnede eller Veileder.

Arbeidsmiljø, like muligheter og personlig atferd

Arbeidsmiljøet skal preges av likeverd, åpenhet og toleranse. Atferd skal baseres på respekt for menneskeverdet. Andre kulturer og sedvaner skal respekteres.

Incus Investor skal kjennetegnes ved like arbeidsmuligheter og rettferdig behandling.

Incus Investor aksepterer ikke trakassering eller diskriminering på grunnlag av kjønn, religion, rase, nasjonal eller etnisk opprinnelse, kulturell bakgrunn, sosial tilhørighet, funksjonshemming, seksuell legning, sivilstand, alder eller politisk oppfatning.

Incus Investor er en rusfri arbeidsplass. Det betyr at du ikke må være påvirket av rusmidler så lenge du er på jobb for Incus. Begrensede mengder alkohol kan bli servert i forbindelse med arrangement og representasjon, forutsatt at inntaket ikke kombineres med drift av maskiner, kjøring eller andre risikoutsatte forhold.

Interessekonflikt, integritet og habilitet

Det skal ikke søkes å oppnå fordeler for seg selv eller andre, som er upassende, eller på annen måte kan skade Incus Investors omdømme og interesser.

Bestikkelser, gaver, fordeler og korrupsjon
Det skal aldri tilbys ulovlige eller urettmessige pengegaver eller andre upassende fordeler til noen for å oppnå forretningsmessig begunstigelse.
Det må ikke aksepteres gaver eller andre ytelser av personlig karakter som kan svekke mottakers integritet eller gi et slikt inntrykk, til skade for ham/henne eller for Incus.

Gaver, gjestfrihet, utgiftsdekning og andre tilsvarende ytelser til eller fra forretningsforbindelser eller potensielle forretningsforbindelser skal alltid være i overenstemmelse med vanlig og passende lokal skikk og bruk og skal i alle tilfeller være moderate både med hensyn til verdi og hyppighet.
Gaver, gjestfrihet, utgiftsdekning og andre tilsvarende ytelser skal alltid gis eller mottas på en åpen og transparent måte og slik at de tåler offentlighetens lys.

Reiser, opphold og /eller kurs etter invitasjoner fra leverandør skal godkjennes av overordnede. Det skal stilles strenge krav til faglig innhold og nytte. Slike reiser skal normalt betales av Incus Investor .

I «Retningslinjer for å unngå korrupsjon og håndtere korrupsjonsrisiko», som er en del av de etiske retningslinjene, er ovennevnte forhold detaljert beskrevet.

Forhold til arbeidsgiver
Ansatte må ikke berike seg av selskapets materielle eller immaterielle verdier, slik som eiendeler, særskilt kunnskap, metoder, konsepter eller ideer.

Forhold til forretningsforbindelser
Ansatte må ikke foreta handlinger som kan bringe dem i et forhold til selskapets kunder, leverandører eller andre av selskapets forbindelser, som kan hindre objektiv opptreden. Leverandører skal behandles upartisk og rettferdig.

Ansatte må ikke misbruke sin stilling til å oppnå spesielle fordeler i sin kontakt med selskapets forretningsforbindelser. Ansatte skal ikke forårsake eller bidra til brudd på konkurranseregler eller annen atferd i strid med gjeldende konkurranselovgivning.

Habilitet
Hvis personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak vedkommende har ansvar for, eller andre kan anse dette som sannsynlig, skal saken fremlegges for overordnet eller Veileder. En skal informere sin overordnet/Veileder om reell og mulig inhabilitet, så som eierinteresser, familieforhold, nært vennskap med mer til forretningsmessige saker og forhold.

Konfidensiell informasjon
Dersom en ansatt under sin tjeneste får kunnskap om forretningshemmelighet eller informasjon av konfidensiell art, må han ikke bringe slik informasjon videre til tredjemann uten Incus Investors  samtykke eller benytte slik informasjon til noe annet formål enn utførelse av jobben i Incus Investor eller porteføljeselskap.

Innsidehandel
Det er ikke tillatt å handle med eller gi råd om handel med aksjer i Incus Investor ASA eller andre børsnoterte selskaper på grunnlag av ikke offentlig informasjon som du har fått tilgang til gjennom ditt arbeid for Incus Investor eller porteføljeselskap og som, hvis den ble offentlig kjent, kunne påvirke kursen på disse verdipapirene.

Incus Investor ASA har utarbeidet regler for selskapets primær-innsidehandlere og retningslinjer for alle ansatte som ønsker å handle med verdipapirer gjennom innsidehandel-funksjonen.

Henvendelser fra presse
Incus Investors og porteføljeselskapenes omdømme påvirkes av evnen til å kommunisere på en enhetlig og profesjonell måte med eksterne aktører. Incus skal alltid søke å fremstå med mest mulig åpenhet, og være ærlig og imøtekommende i sin omgang med eksterne aktører.
For å sikre en enhetlig kommunikasjon med eksterne aktører bør generelle forespørsler om selskapenes eller dets ansatte og alle henvendelser fra mediene henvises til daglig leder for det aktuelle porteføljeselskapet eller Incus Investor.

​Helse og miljø

Incus Investor og porteføljeselskapene har etablert et systematisk HMS-arbeid og jobber aktivt for å forbedre HMS-nivået i alle porteføljeselskap og datterselskap. HMS er tema i alle styremøter der det bl.a. fokuseres på sykefravær tilløp og skader og selskapenes oppfølgning.

Det er et krav at selskapenes virksomhet skal være uten skade på mennesker og uten tap av materielle verdier eller utilsiktet utslipp til jord, luft eller vann. 

Beskyttelse av det indre og ytre miljø skal være i tråd med samfunnets krav og forutsetninger og det skal arbeides aktivt å redusere og hindre utslipp.

Incus skal preges av kontinuerlig arbeid for å bedre helse, miljø og sikkerhet i sine omgivelser og i forbindelse med våre leveranser.

Veiledere

– For Incus Investor ASA og overordnet for konsernet: Inge Kvalvik, mobil +47 900 22 700

; e-mail inge.kvalvik@incusinvestor.com  

- For Scana Steel AB: Anna Bråthe,; mobil +46 72 589 68 98

; e-mail anna.brathe@scanasteel.com  

- For Scana Property AS: Inge Kvalvik, mobil +47 900 22 700

; e-mail inge.kvalvik@incusinvestor.com  

– For Scana Offshore AS: Cathrine Holm; mobil +47 951 96 519; e-mail

cho@scana.no  

– For Scana Valve Control AS: Ingar Jarstad, mobil +47 911 98 4901; e-mail

ingar.jarstad@scana.no

- For Scana Steel Booforge AB: Sabina Isaksson, mobil +46 586 828 88; e-mail

sabina.isaksson@scana.no

Styret i Incus Investor ASA godkjente selskapets etiske retningslinjer 24. april 2008.  

De etiske retningslinjene ble revidert 23. januar 2019

Klikk her for å laste ned våre Incus Investor Etiske Retningslinjer 190131