Aksjer og aksjonærforhold

Incus ble notert på Oslo Børs i 1995. 


Incus har som mål at alle til enhver tid har korrekt informasjon om gruppens aktiviteter og finansiell status, slik at de kan bidra til en så riktig prisfastsettelse som mulig. En søker å nå dette målet gjennom offentliggjøring av kvartals- og årsrapporter, i tillegg til å publisere relevant informasjon i form av børsmeldinger og pressemeldinger.

Incus Investor har én aksjeklasse, og hver aksje gir én stemme i generalforsamlingen. Aksjens pålydende verdi er kr. 1,00. Det foreligger en fullmakt for selskapet å kjøpe egne aksjer for evt. oppkjøp inntil 10 % eierandel.

Største aksjonærer

Aksjonær Beholdning % av total% av 20 største
CAMAR A/S 23 342 548 21,71 %27,93 %
HIGH SEAS AS 18 031 909 16,77 %21,58 %
KREFTING AS 9 220 796 8,58 %11,03 %
STOLEN AS 7 354 248 6,84 %8,80 %
INTERNATIONAL OILFIELD SERVICES AS 6 198 852 5,77 %7,42 %
BEST INVEST AS 4 084 440 3,80 %4,89 %
LEIF INGE SLETHEI AS 3 010 054 2,80 %3,60 %
KRISTIAN HODNE AS 1 430 279 1,33 %1,71 %
VERKET INVESTERING AS 1 406 703 1,31 %1,68 %
KJELL SIGVE LERVIK 1 350 000 1,26 %1,62 %
SKÅLA BÆR AS 1 200 000 1,12 %1,44 %
KJETIL WERNER LERVIK 1 000 000 0,93 %1,20 %
MORLAND 939 063 0,87 %1,12 %
BERNT AS 817 086 0,76 %0,98 %
LARS-KRISTIAN BRÅTEN 800 000 0,74 %0,96 %
SPECTATIO INVEST AS 800 000 0,74 %0,96 %
GUNNERS AS 700 000 0,65 %0,84 %
SPECTATIO FINANS AS 650 000 0,60 %0,78 %
CLEAN SHIP AS 622 496 0,58 %0,74 %
MSIP EQUITY 608 553 0,57 %0,73 %

Oversikt hentet ut fra VPS 11. august 2017.  Totalt antall aksjer 107 511 831.

Aksjonærpolitikk

Incus Investors aksjer er notert på Oslo Børs (ticker "INC").

Incus' aksjonærpolitikk er å gi aksjonærene en konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning. Utbyttepolitikken må ta hensyn til behovet for finansiell beredskap og muligheter for verdiskaping gjennom nye investeringer. 

Det er utarbeidet retningslinjer som sikrer at styremedlemmer og ledende ansatte innhenter forhåndsgodkjennelse og melder fra om det handles i Incus-aksjen. Det foreligger ingen begrensning for omsetning av aksjen.

Rammer for opsjonsordninger og ordninger for tildelinger av aksjer til ansatte, skal behandles og godkjennes av generalforsamlingen.
Aksjonærer som er registrert i den norske Verdipapirsentralen (VPS) må melde endringer av adresse til sin kontofører, og ikke direkte til selskapet.

Investorinformasjon

Incus Investor skal gi aksjemarkedet relevant og utfyllende informasjon som grunnlag for en balansert og korrekt verdisetting av aksjen. Konsernet legger vekt på en åpen dialog med aksjemarkedet og media. Dette ivaretas gjennom børsmeldinger, pressemeldinger, kvartalspresentasjoner og presentasjoner for analytikere og investorer.

Generalforsamlingen vedtok i 2010 at dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamling i selskapet, som for eksempel årsrapporter, kan gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmesider på internett, jfr. vedtektenes § 9 C. Rapporteringskalender er til enhver tid tilgjengelig her.

Kontofører

Nordea Verdipapirservice

Sentrum 0107 Oslo
Norge